שליחת כתבה


אייקון המקום שלי לשנות
המקום שלי לשנות

הסכם הבנות עם ההורים

פותחים שנה בקן שדרות

מחשבות על הנעשה בכפר תבור

13 ביוני 2012

חוזר מיוחד - יוני 2012

 

 

חוזר להורי החניכים המשתתפים במפעלי התנועה

מידע כללי ונהלים

(טיול, מחנה, סמינר וכד')

המסמך מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ומכוון לשני המינים כאחד!

תנועת הנוער העובד והלומד, מפעילה במשך שנת הפעילות- בפיקוח מחלקת מפעלים וטיולים ורכזי המפעלים- את מפעלי התנועה השונים (טיולים, מחנות, סמינרים, השתלמויות, עצרות, אירועים שונים וכדומה).
התנועה פרוסה בכל רחבי הארץ: בערים, בכפרים, בקיבוצים ובמושבים, פועלת בקרב בני נוער עובדים ולומדים, ערבים, דרוזים ויהודים.

רכזי המעגלים והחטיבות בתנועה מלווים ומפקחים אישית על הפעילות ורואים במפעלים ובטיולים אחד משיאי העשייה התנועתית של החניכים. ממלאי התפקידים שוקדים על כך שהאירועים יתנהלו ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על ביטחונם, בטיחותם, בריאותם ורווחתם של החניכים מעל הכול.

התנועה בעלת הסמכה לתו תקן ISO 9001-2008. של מכון התקנים הישראלי, זהו אישור בינלאומי לאיכות לתחום טיולים, סמינרים, פעילות חוץ קינית, פיקוח והעברת נהלים בתחום הביטחון, הבטיחות, הבריאות והביטוח, הפעלת מרכז סמינרים, לוגיסטיקה ומשאבי אנוש.

בחוזר זה מפורטים נהלים רלוונטיים הקשורים לטיפול, ולכללי ההתנהגות לקראת המפעל התנועתי ובזמן שהייתם של החניכים במפעל התנועתי ובאירוע- פרסום נהלים אלו מהווה מעין חוזה בינינו לבינכם ההורים , בו אנו מתחייבים לפעול על פי הנהלים המחמירים ביותר על מנת "להחזיר את בנכם/ בתכם הביתה בשלום", ואתם מצדכם מתחייבים לפעול באותה צורה ולקיים עם בנכם/בתכם שיחת הבהרה טרם האירוע, ע"פ הנקודות המפורטות בהמשך.

כתובת להערות, להארות, לתלונות ולמחמאות או הצעות לשיפור או שינוי (בכתב!):
פקס- 057-7972423 , דוא"ל- noal@noal.co.il.
דואר ישראל: הנוער העובד והלומד – מרחב חיים, המחלקה למפעלים וטיולים, ת.ד. 12166 תל אביב מיקוד 61121 .

התייחסות ראשונית לפנייה אלינו תימסר להורים ולפונים תוך 11 ימי עבודה (כך מחויבותנו על-פי תקן הISO) ממועד הגעתה.

נהלים והתנהגות חניכים:
התנועה מצפה כי טרם יציאת חניך למפעל תנועתי יתדרכו אותו הוריו בנוסף לתדריך התנועתי.
ההורים מתבקשים להדגיש את הנושאים הבאים:

v     החובה להישמע להנחיות המדריכים והרכזים, גם אם זה לא נראה לו נכון או נוח.

v     להישאר עם חבריו במסגרת קבוצתו ובחסות מדריכיו.

v     להקפיד על שתייה מרובה, חבישת כובע, תנועה בנעליים סגורות ע"פ ההנחיות, התגוננות מתאימה מפני מזג האוויר ותנאי השטח.

v     להגביר זהירות וערנות באזור מצוקי והררי וברחצה בבריכה ובים.

v     איסור רחצה בים ובבריכה באזור לא מורשה ו/או בלילה ו/או ללא היתר מפורש וללא השגחה של מציל מורשה.

v     לשמור על ניקיון, על התנהגות נאותה, מוסרית וחברית, להימנע מאלימות מילולית ופיזית, איסור שימוש בסיגריות, אלכוהול, בוודאי שלא סמים וכו'.

v     בטיול או במסע במקרה של ניתוק מהקבוצה, על החניך להישאר במקום עד לאיתורו.

 

 

v     יציאה למפעל תנועתי מחייבת אישור בכתב מההורים, ציון הערות רלוונטיות בתחום בריאות בנכם בתחומים הנפשיים והפיזיים .

v     בפעילות מים יש לציין אישור על ידיעת השחייה והסכמה לכך.

v     נהלי משרד החינוך , חוזר מנכ"ל , חדר מצב לטיולים – אנו מציעים לגלוש באתר האינטרנט של משרד החינוך האגף לביטחון ובטיחות בכתובת-

http://www.education.gov.il/bitachon, להכיר את הנהלים ואת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך שכאמור מחייבים את התנועה.

v     חדר מצב לטיולים : 02-6222211.

v     יתכן שבמפעלי התנועה יצולמו תמונות של הפעילות ושל המשתתפים שיוצגו באינטרנט או בפייסבוק.

דיווח וטיפול בבעיות רפואיות:

v     הורי החניך יחתמו על אישור בריאות בנוסח המצורף לכל חוזר, לא יאוחר מ – 14 יום לפני יציאת החניך למפעל, כתנאי להשתתפות.

v     לחניך הסובל מבעיה רפואית קבועה, זמנית או מתמשכת, יש לצרף מסמך מפורט מרופא המשפחה ובו הוא מאשר את היציאה, מפרט את הבעיה הרפואית ומציין דרכי טיפול ותרופות נדרשות.

v     יש לשלוח עם החניך תרופות בכמות מספקת לכל התקופה (כולל מלאי רזרבי למקרה של אובדן ו/או רטיבות וכד').

v     בכל מהלך המפעל ישהה במקום צוות רפואי כמתחייב מהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך (מגישי עזרה ראשונה, חובשים ועל-פי הצורך רופא).

v     לשיקולו של הצוות הרפואי מתן תרופות לחניך שנזקק לכך.

v     בפעילות ללא רופא, נבקשכם לאשר לחובש לאפשר מתן תרופות ללא מרשם לבנכם / בתכם, באם אלה יזדקקו להן. אתם מוזמנים לפרט את הנחיותיכם בנושא בטופס אישור ההורים.

v     חניך שבמהלך המפעל התנועתי תתפתח אצלו בעיה רפואית, יטופל על-ידי המע"ר/ החובש/רופא הנמצאים במקום, במידת הצורך ישלח החניך (מלווה במדריך) לסניף קופת חולים / בית החולים הקרוב.

v     רק אם ולאחר שיתברר בקופת החולים/ בית החולים כי קיימת בעיה רפואית משמעותית, ידווח הדבר טלפונית להורי החניך, בהתאם לפרטים שימסרו כדרכי התקשרות עם הורי החניך.

v     במידה והחלטת הגורמים הרפואיים תהיה שעל החניך לחזור לביתו, באחריות ההורים להגיע לבית החולים או למקום המפעל ולקחת את בנם הביתה.

v     לעניין פרק זה חניך הינו גם מי שמדריך שכבה צעירה, מרכז שכבה צעירה או כזה שנושא בתפקיד כלשהו במערך התנועתי.

 

אבטחה, בטיחות ומשמעת:

v     הטיולים נבחנים, מתואמים ומאושרים על-ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך. מרחב חיים – מחלקת מפעלים של התנועה, דואגת למערך האבטחה, בהתאם לדרישת גורמי הביטחון.
לעיתים ישנה החמרה תנועתית בנהלים מעבר לנדרש. זאת על פי שיקול דעתו של אחראי האירוע ורכז המפעלים התנועתי. דבר זה יכול לייקר את האירוע.

v     מחנה הקיץ פועל תחת רישוי עסקים ומאושר על-ידי הגורמים הבאים: משרדי החינוך והבריאות, משטרה, צה"ל , מכבי האש, ובחלק מהמקרים גם על-ידי גורמים נוספים המוסמכים לכך.

v     בשל מורכבות המפעל התנועתי, רכזי האירוע יקפידו במיוחד על כללי משמעת. חניך שהתנהגותו תהיה בעייתית, בהתאם להחלטת רכזי האירוע, תופסק השתתפותו. באחריות ההורים לדאוג לאספו ממקום המפעל ובמידה וההורים לא יבואו לקחת את החניך הוא ישלח במונית לביתו על חשבון הוריו (לאחר הודעה מפורטת על כך).

v     ההשתתפות במפעל תנועתי היא לכל אורכו, מרגע היציאה ועד הסיום.

v     היציאה תהיה בזמן שנקבע והמאחרים לא יורשו להצטרף.

v     אין יציאות ליום או לערב במהלך המפעל.

v     חניך שתהיה לו בעיה אישית שמחייבת אותו להיעדר למספר שעות, יפנו הוריו שבועיים לפני האירוע לפקס מספר 057-7972423 או לתיבת דואר אלקטרוני noal@noal.co.il תוך ציון הסיבה, המועד, פרטים אישיים והתחייבות להסעה פרטית הלוך ושוב. לפניה תהיה התייחסות ותינתן תשובה (חיובית או שלילית).

 

מידע מהשטח:

v     אנו ממליצים שלא להסתמך על מכשירים סלולאריים! מאחר ואין ביכולתנו לדאוג לטעינתם או לפעולתם מהשטח.

v     לרשותכם טלפון שנועד לשמור על הקשר עם ההורים- 054-2500025.

v     בכדי לשמור על הרצף החוויתי של החניכים, לא נוכל לאפשר ביקורים במהלך המפעל, אלא אם כן יימסר אחרת מראש.

v     תנועת הנוער העובד והלומד, פתוחה לקבל כל הצעה לשיפור או שינוי, לרווחתם של החניכים, ניתן להעלות הצעות כאמור, לפקס : 057-7972423 או דוא"ל noal@noal.co.il.

v     אתר התנועה:www.noal.org.il (בחלק מהאירועים משודרות תמונות החניכים מהשטח, מחובתכם לציין אם אינכם מסכימים לכך באישור ההורים).

 

ביטוח ואחריות לציוד:

v     החניכים, המדריכים וכל משתתפי ומארגני המפעל מבוטחים בביטוח צד ג'.

v     התנועה אינה אחראית לאובדן ו/או נזקים ו/או קלקולים של הציוד האישי שיביאו החניכים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור מצלמות, mp3 , כלי נגינה, טלפון סוללרי וכו'.

v     החניכים מתבקשים שלא להביא ציוד יקר ערך ולהסתפק בציוד פשוט וצנוע המתאים לתנאי שטח, ולרוח התנועתית.

 

הרשמה ותשלום:

v     מחיר ההשתתפות במפעל התנועתי נקבע על-ידי המארגנים לפני כל מפעל.

v     ככלל, מחיר ההשתתפות כולל את כל עלויות הטיול / המחנה / הסמינר: מזון, הסעות, ימי כיף, הכנה, ציוד, אבטחה, רפואה וכד'. המזון אינו כולל כריכים ליום הראשון של הפעילות (בוקר וצהריים).

v     תאריך אחרון להרשמה ותשלום הינו עד 14 ימים לפני תחילת האירוע באירוע מעל 3 ימים. 10 ימים לפני תחילת האירוע באירוע עד 3 ימים (כולל).
תאריך זה הינו תאריך אחרון לתשלום במחיר הנקוב. לאחר המועד הנ"ל במידה ויהיו מקומות פנויים יעמוד מחיר ההשתתפות על המחיר המקורי + תוספת של 10%.

v     דרכי ההרשמה והתשלום – על-פי המצוין בחוזר להורים.

v     במקרה שהפסיק החניך את המפעל במהלכו, בין אם משום שהורחק בין אם מרצונו החופשי, לא יפוצה בהחזר כספי כלשהו.

v     במקרה של הפסקה מסיבות בריאותיות, יבחן ויישקל החזר כספי חלקי בהתאם למשך השהות במפעל על-פי נוהל ההחזרים של התנועה ובהתאם לנסיבות.

v     לא יהיה שינוי במחיר המפעל עקב שינויים במסלול הטיול, אורכו ו/או תוכניתו בגין תנאי מזג אויר למעט מקרים קיצוניים ועל פי שיקול הדעת של התנועה.

 

ציוד בסיסי שעל החניכים להביא:

v     כובע (בחורף מומלץ להביא בנוסף צעיף וכובע צמר).

v     כלי מים – 4.5 ליטר למשתתף (3 בקבוקי 1.5 ליטר). בקיץ מומלץ לקרר לפני היציאה מהבית.

v     נעליים סגורות! (סנדלים ונעלי פלסטיק או כל נעל פתוחה, אינן מתאימות ולא יהיה ניתן לצאת לטייל איתן).

v     תרמיל גב ריק, נוח להליכה ממושכת.

v     חולצת תנועה – חובה ליום הראשון והאחרון.

v     שק שינה וסדין – בקיץ! שק שינה ושמיכת צמר עבה בחורף!

v     בגדים חמים בחורף וקלילים בקיץ. (לא גופיות). לבנים, בגדים לשינה, מגבת, כלי וחומרי רחצה.

v     קרם הגנה מפני השמש, חומר דוחה יתושים, וזלין לשפתיים, תרופות למי שצריך.

v     בגד ים.

v     תרופות שנלקחות בקביעות.

v     כריכים ליום הראשון (בוקר וצהריים).

v     יש לארוז את הציוד בתיק גדול ואטום ולרשום עליו את שם החניך והקן.

 

לסיכום-
פעילות החוץ, הטיול הקצר או הארוך, היא פעילות חווייתית, מעשירה ומהנה עבור החניכים, והינה רכיב חשוב בפעולת החינוך הבלתי פורמאלי, היציאה מהקן מאפשרת מפגש אחר וייחודי, אישי וקבוצתי.

בשל מורכבות האירועים בשנים האחרונות אנו נדרשים לדרישות ביטחון ובטיחות גבוהות, תמיכתכם הכרחית להצלחת ויצירת חוויות אלו.

 

 

"עלה והגשם"

הנוער העובד והלומד

 

שליחת כתבה
רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שקורה? הירשמו לניוזלטר של התנועה!