שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  תקנון

  טקסי נער עובד מצטיין לשנת תשע"ב

  קיץ בתנועה

  29 במאי 2012

  תקנון לפי סעיף 7(ד)(2) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998

  אפריל 2012

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ניסן תשע"ב

  ההמ-4486

  רענון 2012

   

   

  הנוער העובד והלומד

  תקנון מותאם לפי סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998

  1.                  מהי הטרדה מינית?

  א.                  הטרדה מינית יכולה להיעשות אם על-ידי גבר וגם על-ידי אישה. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר/נקבה, מתייחס לשני המינים.

  ב.                   הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

  1)                 סחיטת אדם באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

  לדוגמה: אחראי או ממונה המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין.

  2)                 מעשה מגונה. לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה.

  3)                 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.

  4)                 ההתייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. לדוגמה: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.

  5)                 התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.

  ג.                    אי הסכמה:

  1)                 ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית; חובה זו אינה

  חלה לגבי המקרים הבאים:

  א)                 במקרה של סחיטה.

  ב)                  במקרה של התייחסות מבזה או משפילה.

  ג)                   במקרה של ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד.

  ד)                  במקרה של ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול – של קטין, חסר ישע . אם טרם מלאו לקטין 15- גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין.

  ה)                 במקרה של ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי – של המטופל במטפל .

  ו)                   במקרה שנעשה על תלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים. לדוגמה: חניך בשנת שירות או שירות לאומי אזרחי שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בפעילות .

  ז)                   במקרה שנעשה על תלמיד או סטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

  2) אי הסכמה מראים או במילים ובדיבור, או בהתנהגות חד משמעית שלא ניתנת לפרשנות.

  2.                  מהי התנכלות?

  התנכלות היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה:

  1)                 מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור הפגיעה הוא הטרדה מינית.

  דוגמא: ממונה/מנהל המונע את קידומה (או מביא לפיטוריה) של עובדת עקב סירובה להצעתו החד-פעמית למגע מיני;

   

  2)                 מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור הפגיעה הוא תלונה על התנכלות או תביעה משפטית בשל התנכלות.

  דוגמא: ממונה/מנהל המונע את קידומה (או מביא לפיטוריה) של עובדת בגלל תלונה שהגישה למנהלים במקום העבודה או למשטרה.

  3)                 מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה – כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על התנכלות.

  לדוגמה: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר; המעביד ו/או הממונה עליה מרע את תנאי העבודה שלה בשל כך.

  3.                  מהי "מסגרת יחסי עבודה"?

  הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת בנסיבות אלה:

  א.                  במקום העבודה או בכל מקום שבו מתקיימת הפעילות התנועתית (טיול, מחנה, השתלמות, סמינר וכו');

  ב.                   ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא או תוך כדי עבודה (כגון: בזמן נסיעות לצורכי עבודה, בביתו של הממונה/האחראי על העובד/המדריך/החניך או נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה, לשם ישיבת עבודה מחוץ למקום העבודה.

  4.                  הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות:

  א.                  הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים.

  ב.                   הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס, וכן עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, מהמתנכל, ובמקרים מסוימים מהמעביד של אלה.

   

  5.                  הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות התנועה:

  הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות התנועה, והיא לא תשלים עמן.

  6.                  הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת:

  הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות!, שעליה יכול המטריד או המתנכל להיות מוענש בעונש משמעתי אם יימצא אשם כמפורט להלן:

  א.                  כלפי עובד ו/או ממונה מטעם התנועה שנמצא אשם ע"י התנועה בהטרדה מינית, יינקטו כלפיו, לפי מידת החומרה, אחד האמצעים הבאים:

  1)                 נזיפה בכתב, עם העתק לתיק האישי.

  2)                 התראה בכתב, עם העתק לתיק האישי.

  3)                 הורדה בדרגה למשך תקופה שתקבע.

  4)                 העברה מתפקיד.

  5)                 פיטורין עם זכויות.

  6)                 פיטורין לאלתר ללא זכויות.

  ב.                   עובד ו/או ממונה מטעם התנועה, אשר יקבע בפסק דין אזרחי ו/או פלילי, כי הוא אחראי להטרדה מינית והתנכלות, יפוטר ללא פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת ו/או כל תשלום אחר בגין סיום יחסי העבודה.

  7.                  אחריות התנועה:

  מוטלת על התנועה אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיה או של ממונים מטעמה, במסגרת יחסי עבודה. לפיכך התנועה תנקוט את האמצעים הבאים: מניעת הטרדה מינית על ידי הסברה והגברת מודעות; טיפול ביעילות בהטרדה מינית או התנכלות שנודע עליהן; תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה.

  8.                  צעדי מנע:

  א.                  התנועה דורשת מכל ממונה מטעמה ומכל עובד, מדריך, רכז, מתנדב או פעיל חברתי, להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה. לעשות כל שביכולתו כדי למנוע מאחרים מעשים כאלו, והכל כדי ליצור, יחד עם התנועה, סביבת עבודה בלא הטרדה מינית והתנכלות.

  ב.                   התנועה דורשת מכל אחראי וממונה מטעמה ליטול חלק פעיל ומוביל במאבק מניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה והפעילות התנועתית.

  ג.                    פעולות הסברה והדרכה: התנועה דורשת מכל ממונה ואחראי ומכל עובד ורכז או פעיל אחר להשתתף בפעולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן; התנועה מאפשרת לאנשיה להשתתף במשך שעות העבודה בהשתלמויות והדרכה בגבולות הסבירים, המאורגנות על ידי גורמים אחרים, (כמו ארגון עובדים יציג או ארגוני נשים), ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה והפעילות התנועתית.

  9.                  קבלת מידע, ומינוי אחראים:

  א.                  עובד ו/או מדריך בוגר ו/או ממונה מטעם התנועה, רכז, מתנדב ופעיל זכאי לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם :

  – החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998;

  – תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח – 1998;

  – הוראות משמעת של מקום העבודה לעניין הטרדה מינית והתנכלות.

  וכן לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של התנועה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן.

  ב.                   עובד ו/או מדריך בוגר ו/או ממונה מטעם התנועה, יוכל ומוזמן לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראים לעניין החוק למניעת הטרדה מינית בתנועה , שהם:

   

   

  שם

  טלפונים

  דוא"ל

  1.

  ליאת רובינשטיין

  03-5125137

  054-6734477

  liat@noal.co.il

   

   

  2.

  רינת שרון

  03-5125141

  054-6735176

  Rinat-s@noal.co.il

   

   

  3.

  רויטל שחורי

  03-5125112

  054-6734412

  revtol@noal.co.il

   

  4.

  מרים עווד

  054-6734171

  Miriam-a@noal.co.il

   

  5.

  אפרים כהן

  03-5125120

  054-6735333

  ef@noal.co.il

   

  6.

   

  יוני בן דור

  03-5125111

  054-6734004

  yoni@noal.co.il

   

   

  10.              מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו לך?

  א. אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות בפניו שלוש אפשרויות לפי החוק:

  1)                 טיפול באחריות התנועה:

  אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת יחסי עבודה" ו/או במסגרת פעילות

  התנועה, הנפגע יכול להגיש תלונה בפני אחד מהאחראים המפורטים לעיל ; הפרוצדורה

  לעניין זה מפורטת בסעיפים 11- 16 להלן, עמודים 4-5.

  2)                 הליך פלילי: הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה.

  3)                 הליך אזרחי: הנפגע יכול להגיש, בתוך שבע שנים, תביעה בבית המשפט (בדרך כלל – בבית הדין האזורי לעבודה) נגד המטריד או המתנכל בעצמו, ואם הוא טוען שהתנועה אחראית, גם נגד התנועה).

  ב.                   נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר משלושת ההליכים שפורטו.

  (התנועה יכולה להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן הטיפול שבאחריותה).

   

   

  * הליך הגשת התלונה במסגרת התנועה ודרכי הטיפול ע"י התנועה:

  11.              מי יכול להגיש תלונה ובאילו נסיבות?– התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מאלה:

  א.                  כל פעיל, עובד ו/או מדריך בוגר שטוען כי ממונה או עובד אחר הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;

  ב.                   אדם אחר שטוען כי עובד של התנועה או ממונה מטעמה הטריד אותו מינית או התנכל לו במסגרת יחסי עבודה;

  ג.                    מישהו אחר מטעמו של אדם (הנפגע לכאורה) כאמור בסעיף (א) או (ב) לעיל. במקרה כזה מוצע להביא ראיה והוכחה על כך שאותו אדם מסכים להגשת התלונה (למשל, מכתב חתום בידי אותו אדם).

  12.              בפני מי מתלוננים?

  א.                  תלונה יש להגיש לאחד/ת מהאחראים/יות המפורטים ברשימה בסעיף 9(ב) שלמעלה.

  ב.                   אם האחראי הוא האדם שמתלוננים עליו ("הנילון") או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!