שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מה זה ביטוח?

  "אל המחר", כי לי זה משנה ..

  האם אפשר להוציא פנקס עבודה בזמן הלימודים?

  15 בספטמבר 2013

  לעינכם הסבר תמציתי ופשוט לסוגי הביטוח העיקריים שישנם בסביבתנו.

  ביטוח צד ג'

  כל מי שאינו המבטח או המבוטח ואינו צד להסכם הביטוח. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי בשל נזק שהוא גרם לו ואשר מבוטח לפי תנאי הפוליסה. בפעילות התנועתית הביטוח מגן מפני תביעות בכל אחד מצדדי הפעילות התנועתית, כאמור חניכים, מדריכים, מחנכים, מלווים, אורחים וכדומה מבוטחים בכל תביעה ברכוש או בנפש. כולל תביעות- בין חניך לחברו, בין חניך לאדם/גוף/רכוש חיצוני, בין מדריך לחניכו וכו'.

   

  ביטוח לאומי

  המוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד. מנוכה משכר העובד ,מגן עליו מפני פגיעה במקום העבודה.

   

  חבות מעבידים

  ביטוח הנמכר למעבידים על-ידי חברות הביטוח ומכסה את המעביד מפני תביעות הנובעות מנזק גופני או מוות שנגרמו לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. המוסד לביטוח לאומי, במסגרת ענף ביטוח נפגעי עבודה, מגן על המעביד, בדרך כלל, מפני תביעות מסוג זה. ביטוח חבות מעבידים נועד להגן על המעביד מפני תביעות לפיצוי נוסף שהוא עלול לעמוד בפניהן, במקרה שהנזק שנגרם לעובד גדול מהפיצוי אותו הוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. לדוגמא כאשר אדם עובד בעבודה 'חיצונית' (קייטרינג וכדומה) עליו לוודא אצל המעסיק שהינו מבוטח ב- ביטוח לאומי, חבות מעבידים וחוק הפנסיה. כל גופי התנועה, השכירים והמתנדבים מבוטחים בחבות מעבידים.

   

  ביטוח ציוד (שריפה/גניבה)

  ביטוח רכוש – ביטוח רכוש/אש נקרא גם ביטוח כללי או אלמנטרי. הביטוח כולל פוליסות ותוכניות, כמו ביטוח אש, דירות, מבנים, תכולת דירה, בתי עסק, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח חקלאי, הנדסי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוחי בריאות, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוחי חבויות (כאשר המבוטח נדרש לפצות אדם אחר שנגרם לו נזק) ועוד. בכל מקרה של שריפה או גניבה, ע"פ דוח השמאי שיבדוק את מידת הנזק, ההתייחסות תהיה לרכוש חדש/משומש ע"פ מידת ההוכחה (קבלות). בתנועה ישנו ביטוח לרכוש בהתאמה לסוג המבנה/הסביבה וכו', (דוגמת משכן ברנר, כפר החורש, מרכז הסמינרים וכו').

  ביטוח מבנה – ביטוח מבנים נעשה כאשר המבטח משלם לבעל הפוליסה פיצוי מסוים, במקרה של נזק או תאונה בלתי צפויה למבנה, תמורת תשלום פרמיה מוסכמת, על פי תעריף מבנה (ללא התכולה). אם הדירה או העסק נמצאים בבית משותף, נכלל בביטוח גם הרכוש המשותף בבית, לפי שיעור חלקו של המבוטח בו. ביטוח מבנה כפוף לעיקרון השיפוי (מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – עקרון שנועד להבטיח שהמוטב לא יקבל מחברת הביטוח במקרה של נזק סכום העולה על ההפסד הממשי שנגרם לו (כדי שהנזק לא יהיה "כדאי" למבוטח). עקרון זה קובע, כי תשלום תגמולי הביטוח (הפיצוי) על ידי חברת הביטוח בעקבות מקרה הביטוח (נזק) ייעשה באופן שיביא את המוטב כל שניתן למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח) ולכן המבוטח יפוצה בשיעור הנזק, עד לסכום הביטוח ולא מעבר לכך. הפוליסה לביטוח מבנים מכסה סיכוני אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, שוד, פריצה, הצפות, ועוד.

  ביטוח רכב – ביטוח נגד אובדן או נזק שייגרם לרכב השייך למבוטח, או לאחריות שהוא נושא בה עקב השימוש ברכב, וכן לנזק שייגרם לנוסעים ברכב או לנוהג ברכב עצמו. הביטוח נעשה לפי סוג הרכב, פרטי, שכור או מסחרי, ולפי סוג האחריות, למשל: ביטוח מקיף, ביטוח צד שלישי, ביטוח מוסכים וכדומה.על פי החוק בישראל, כל רכב חייב בביטוח חובה, המכסה נזקי גוף אשר עלולים להיגרם לנוסעים ברכב או להולכי הרגל. ביטוח מקיף מבטיח נסיעה בטוחה, בין אם נגרם נזק לרכב אחר או לרכב המבוטח. ביטוח צד שלישי מבטיח כיסוי לכל נזק שייגרם לרכב או רכוש אחר במהלך השימוש ברכב.

   

  ביטוח אחריות מקצועית לחובשים

  התנועה מבטחת את חבריה החובשים (בעלי תעודה מוכרת מד"א) – הם מבוטחים בכל פעילותם המקצועית כחובשים.

   

  ביטוח מנהלים

  מונח בביטוח חיים – ביטוח המיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על-ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על-ידי המעביד. חלק מסכום הפיצויים משמש גם כקופה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד. תוכנית הביטוח כוללת כיסוי למקרי מות, נכות, אובדן כושר עבודה, חסכון לגיל פרישה ופיצויי פיטורין (למעביד).ביטוח מנהלים מוכר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעביד ולעובד לקבל הקלות (נקודות זיכוי) במס הכנסה.

   

  ביטוח תאונות אישיות

  מונח בביטוחי אדם – ביטוח מוות או נכות ולפעמים גם אובדן כושר לעבודה בשל פגיעה גופנית בתאונה מסיבה חיצונית למבוטח בתקופת הביטוח. כל ילד בישראל, המשלם שכר לימוד לבית ספר, מבוטח באמצעות בית הספר שלו בביטוח תאונות אישיות. ביטוח זה תקף גם לפעילויות שאינן קשורות לבית הספר (בבית, בתנועה, בגן השעשועים וכו')

   

  ביטוח בריאות

  על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החל ב–1 בינואר 1995, כל תושב ישראל מבוטח בביטוח בריאות. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי יחד עם דמי הביטוח הלאומי. כל מבוטח חייב להיות רשום באחת מקופות החולים, והוא רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך. קופת החולים חייבת לספק למבוטח סל בריאות (מגוון שירותים רפואיים חיוניים שאותם חייבת קופת החולים להעניק לכל מבוטחיה, ללא כל תנאי) אחיד הקבוע בחוק.

  תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו: עובד שכיר, עובד עצמאי ,מי שאינו עובד כלל, מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

  ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי בעת מחלה, במסגרת פוליסות שונות כמו ביטוח מחלות או ביטוח אשפוז, ביטוח רפואת שיניים, ביטוח נוסעים לחו"ל ועוד. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, לפי תנאי הפוליסה (לא לפי קופת חולים או ביטוח לאומי). החזר ההוצאות כולל טיפול רפואי עיקרי, צילומי רנטגן, תרופות וכדומה, כשהסכום הכולל מוגבל, בדרך כלל, ברוב הפוליסות.

  ביטוח רפואי משלים "כללית מושלם" מעניק סל של שרותי רפואה מעבר לשרות הבסיסי שחוקק בחוק הבריאות.

  ביטוח בריאות מטרתו להשלים את השרות שניתן במסגרת חוקה בבריאות וההשלמה של כללית מושלם אצלנו בתנועה ביטוח הבריאות הוגדר כתוספת שנועדה להגן על הנזקק לרפואה בפני קטסטרופה, כל קטסטרופה.

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!