שליחת כתבה


  אייקון המקום שלי לשנות
  המקום שלי לשנות

  מזכירות חברות וחברי התנועה – תנועה כללית וגדולה

  זר לנופל 2020 - צרור פרחים למשפחות השכולות

  רדיו ליום הזיכרון

  26 באפריל 2020

  כלליותה של התנועה משמעותה בראש  ובראשונה קנים גדולים. מזכירות חברי  וחברות התנועה מתחייבת מחדש  להחלטת הועידה העשירית בנושא  'ביתנו פתוח לכל נערה ונער'. חברי וחברות מזכירות התנועה ידריכו  את חניכיהם וחברותיהם לקבוצות  בנושא כלליות והחשיבות בהגדלתם של  קנים/הסניפים והמועדונים.  יוקם צוות שיכתוב פעולה שתעבור בתנועה בנושא כלליות תיקון : חברי המזכירות מתחייבים למקם את הקנים, […]

  1. כלליותה של התנועה משמעותה בראש  ובראשונה קנים גדולים. מזכירות חברי  וחברות התנועה מתחייבת מחדש  להחלטת הועידה העשירית בנושא  'ביתנו פתוח לכל נערה ונער'. חברי וחברות מזכירות התנועה ידריכו  את חניכיהם וחברותיהם לקבוצות  בנושא כלליות והחשיבות בהגדלתם של  קנים/הסניפים והמועדונים. 
  2. יוקם צוות שיכתוב פעולה שתעבור בתנועה בנושא כלליות
  3. תיקון : חברי המזכירות מתחייבים למקם את הקנים, הסניפים והמועדונים בלב הקהילה ומתוך כך  לחזק את הקשר והאמון עם ההורים ובתי  הספר ולקיים אירועים ופרויקטים  קהילתיים.  המזכירות תכנס צוות שמטרתו  להביא הצעה לכלל מוקדי  הפעילות של התנועה.

  ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻌﻧﻲ أوﻻ وﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء أﻋﺷﺎش ﻛﺑﯾرة. ﺗﻠﺗزم ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ أﻋﺿﺎء وﻋﺿوات اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﻘرار اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﺷر ﺣول "ﺑﯾﺗﻧﺎ ﻣﻔﺗوح أﻣﺎم ﻛل ﻓﺗﺎة وﻓﺗﻰ". ﺳﯾﻘوم أﻋﺿﺎء وﻋﺿوات اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﺑﺗوﺟﯾﮫ ﻣرﺷدﯾﮭم وزﻣﻼﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  وأھﻣﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻋﺷﺎﺷﮭم   ﻓروﻋﮭم وﻧوادﯾﮭم.

  • ﺳﯾﺗم إﻧﺷﺎء ﻓرﯾﻖ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﺟراء ﯾﻣرر ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  • ﻣﻘﺗرح ﻣﻧﻘﺢ: ﯾﺗﻌﮭد أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﺑوﺿﻊ أﻋﺷﺎش وﻓروع وﻧوادي ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور واﻟﻣدارس وﻋﻘد اﻷﺣداث واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ.  ﺳﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرح إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﻛز ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ.  
  • מזכירות תפעל להגדלת שכבת הבריח התיכון )י"ג, גרעין עודד, חוות הכשרה,  ש"ש, נח"ל, שירות לאומי אזרחי).
  • יוקם צוות של חברי מזכירות החברים בשכבת הבריח התיכון  ושכבת י"ב להגשמת מטרה זו.

  ﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر، ﻧواة ﻋودﯾد، ﻣزرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب، ﻧﺎﺣﺎل )اﻟﺷﺑﺎب اﻟطﻼﺋﻌﻲ اﻟﻣﺣﺎرب(، اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ(. 

  • ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾﻖ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺻف
  • מזכירות חברי וחברות התנועה קוראת לכלל הקנים והסניפים ליצר אופני  פעילות מגוונים עד רמת המאות ואלפים  בכל קן/ סניף הפונה לכלל הילדים  והנוער בסביבתם ע"י הגברת פעילויות  השטח )טיולים, קומזיצים וכו'(, פתיחת  חוגים ופעילות ספורט.

  ﺗدﻋو ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ أﻋﺿﺎء وﻋﺿوات اﻟﺣرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﺷﺎش واﻟﻔروع إﻟﻰ إﻧﺷﺎء طرق ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺋﺎت واﻵﻻف ﻓﻲ ﻛل ﻋش / ﻓرع اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻻد واﻟﺷﺑﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ )اﻟرﺣﻼت، واﻟﺗﺧﯾﯾم، وﻏﯾرھﺎ(، وﻓﺗﺢ دورات وأﻧﺷطﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ.

  • מזכירות חברי וחברות התנועה קוראת לפתיחת קמפיין ברשתות החברתיות תחת הכותרת "חפש אותי ב….." בו יפורסם בכל שבוע קן, סניף או מועדון  אחר במטרה להכיר את הפעילות  המגוונת המתקיימת בקנים, בסניפים או  במועדונים ברחבי הארץ. 

  ﺗدﻋو ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ أﻋﺿﺎء وﻋﺿوات اﻟﺣرﻛﺔ  إﻟﻰ إطﻼق ﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان "اﺑﺣث ﻋﻧﻲ ﻓﻲ ….." ﺣﯾث ﯾﺗم ﻧﺷر اﻋﻼن ﻋن ﻋش أو ﻓرع أو ﻧﺎدٍ آﺧر ﻛل أﺳﺑوع ﺑﮭدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﻲ اﻷﻋﺷﺎش أو اﻟﻔروع أو اﻷﻧدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد.

  • מזכירות חברי וחברות התנועה תקים מחדש את צוות ההפעלה בנושא השבת במטרה לאפשר ליותר חניכים שומרי  שבת להיות חלק מפעילות התנועה.

   ﺳﯾﻘوم أﻋﺿﺎء وﻋﺿوات اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾﻖ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻣوﺿوع اﻟﺳﺑت ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟطﻼب اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑت ﺑﺄن ﯾﻛوﻧوا ﺟزءً ا ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻛﺔ.

  • המזכירות קוראת להמשיך את הרחבת הפעילות בנושא "עולם העבודה"  במטרה לתת מענה חיוני והרחבת  הפעילות לכלל בני ובנות הנוער העובדים.

  ﺗدﻋو اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻧﺷﺎط "ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل" ﺑﮭدف ﺗوﻓﯾر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺣﯾوﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراھﻘﯾن واﻟﻣراھﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.

  שליחת כתבה
  השארו מעודכנים!